statut

statut p.e.d. "vidik"

Na osnovu člana 2. i člana 3. stav 3. Zakona o udruživanju građana („Sl. list SR BiH“ br. 5/90 i
21/90) u vezi sa članom 12. Ustavnog zakona za sprovođenje ustava RS („Sl. glasnik“ br.3/92),
Osnivačka skupština Udruženja građana Planinarsko-ekološko društvo „VIDIK“ na svojoj
sjednici, dana 23.02.2021. godine, donosi:

S T A T U T
(prečišćen tekst)

Udruženja građana

Planinarsko-ekološkog društva „VIDIK“

I UVOD – opšte odredbe
Član 1.

Udruženje građana Planinarsko-ekološko društvo „VIDIK“ je slobodno i dobrovoljno društvo
građana sa osnovnim ciljem i zadatkom očuvanja, unapređenja, razvoja i promovisanja planina i
prirodnog životnog okoliša.
Skraćeni naziv društva je PED „VIDIK“.

Član 2.

Sjedište društva je u Šibovima: Planinarsko-ekološko društvo „VIDIK“, Šibovi, 70266
Podrašnica, Mrkonjić Grad. Područje djelovanja Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Član 3.

Društvo zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovom odsustvu sekretar i potpredsjednici.
Upravni odbor može pismeno ovlastiti drugog člana društva da zastupa isto.

Član 4.

Pored sjedišta u Šibovima, društvo će moći osnovati lokalne podružnice na cijelom području
djelovanja, o čemu se donosi posebna odluka.
Podružnice djeluju u skladu sa aktima društva na jedinstvenim programskim načelima i
opredjeljenjima.

Član 5.
Društvo ima pečat, znak (amblem) i zastavu.
Pečat je kružnog oblika i nosi naziv: Planinarsko-ekološko društvo „VIDIK“, Mrkonjić Grad,
Republika Srpska, BiH.
Amblem je nepravilnog oblika i predstavlja: brda, planine, drveće, rijeke i Sunce.
Izgled, opis i način upotrebe zastave se određuje posebnim aktom.
Način, upotreba i čuvanje pečata se takođe utvrđuje posebnim aktom.

Član 6.

Društvo može stupati u saveze i druge oblike udruživanja ako se to ne protivi programskim
načelima Društva.
Odluku o tome donosi Upravni odbor, a o tome blagovremeno obavještava Skupštinu.

II PROGRAMSKI CILJEVI I ZADACI

Član 7.

Društvo djeluje na principu slobodnog udruživanja građana, a u cilju stvaranja zdrave prirodne
sredine, unapređivanja i očuvanja prirodne sredine.
U tom cilju društvo će se posebno zalagati za:
– očuvanje i promovisanje planina i prirodne sredine,
– upoznavanje ljudi sa planinskim ljepotama i dovođenje istih na planine radi promovisanja
planinskog i seoskog turizma,
– obilježavanje i održavanje planinskih staza,
– očuvanje šumskih i drugih prirodnih bogatstava na području djelovanja sa posebnim akcentom
na endemične i ugrožene populacije,
– zaštita planinskih bogatstava od djelovanja toksičnih emisija i ljudskog nemara,
– ostvarivanje saradnji sa domaćim i stranim institucijama čija je djelatnost zaštita zdrave životne
sredine i slično,
– podržavanje i promocija zdrave prirodne ishrane, gljiva i jestivog i ljekovitog bilja.
– edukativno djelovanje – organizovanje seminara, okruglih stolova, objavljivanje publikacija o
značaju prirodne sredine i nalaženje načina da se ona sačuva i unaprijedi,
– organizovanje masovnih akcija povratka prirodi kroz logorovanje, marševe duž planinskih
transverzala i seminarske edukacije mlađih populacija,
– uklanjanje svih objekata, predmeta i drugih stvari koje narušavaju prirodni ambijent i
autentičnost,
– obučavanje mladih kadrova, vodiča, služba spašavanja i drugih gorskih službi,
– obilježavanje, zaštita i očuvanje posebnih lokacija kao što su:
izvori pitke vode, kote kulturno – istorijskih spomenika i drugih nasleđa,
– promocija planinskog i seoskog turizma i
– istraživačko djelovanje.

Član 8.

Društvo će voditi dokumentacioni centar u kome će prikupljati činjenice od značaja za
realizaciju ciljeva iz prethodnog člana te publikovati periodične izvještaje o tim činjenicama i
dostignućima društva.

III ČLANSTVO
Član 9.

Član društva može postati svaki građanin koji prihvata programske ciljeve, zadatke Statuta
društva, te koji je spreman da se aktivno angažuje na njegovom ostvarenju, kao i strani državljani
koji prihvataju programske ciljeve, zadatke i Statut društva.

Počasni član društva može postati svaki građanin iz zemlje i inostranstva koji svojim radom,
djelatnošću (materijalno – tehničkom pomoći), doprinese ostvarenju programskih ciljeva i
zadataka društva.
Počasni članovi mogu postati i lica koja su svojim radom doprinijela razvoju ekologije, nauke,
kulture, obrazovanja i drugih civilizacijskih tekovina.
Počasne članove društva bira Upravni odbor o čemu obavještava Skupštinu.
Počasni članovi nemaju pravo odlučivanja u društvu.
Počasni članovi postaju odlukom Upravnog odbora, koja stupa na snagu danom donošenja ako to
nije drugačije naglašeno.

Član 10.

Pristup građana društvu je slobodan i ne može se uslovljavati novčanim i drugim uslovima,
stranačkom, vjerskom i rasnom pripadnošću.
Član 11.

Prava i dužnosti članova društva su:
– da aktivno učestvuju u radu društva,
– da se angažuju u organima društva, daju svoje mišljenja, prijedloge i preuzimaju neposrednu
odgovornost za njihovo realizovanje,
– da neposredno učestvuju u utvrđivanju programa rada, pripremanju i donošenju odluka, kao i
njihovom izvršavanju.

PRESTANAK ČLANSTVA
Član 12.

Članstvo u društvu prestaje istupanjem i isključenjem. Iz društva se može isključiti onaj član koji
grubo naruši programske ciljeve i Statut društva.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini društva u roku od 60 dana od isključenja. Odluka
skupštine je konačna.

IV ORGANI UPRAVLJANJA

Član 13.

Organi društva su:
– Skupština
– Upravni odbor i
– Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA
Član 14.

Skupština je najviši organ Društva.
Skupština se sastaje u redovnim i vanrednim zasjedanjima.
Redovna zasjedanja Skupštine se drže jednom godišnje i ona su izvještajna i izborna.

Redovna Skupština sačinjava 30 (trideset) predstavnika sa mandatom od 1 (jedne) godine.
Vanredna Skupština se saziva po potrebi i zakazuje se na zahtjev:
– Upravnog odbora i
– Nadzornog odbora, tj.1/3 (jedne trećine) članova Skupštine.
Predlagač je dužan sačiniti materijal za Skupštinu.
Od dana zakazivanja Skupštine do njenog održavanja mora proteći najmanje 30 (trideset) dana.
Skupština se može održati ako je prisutna većina članova Skupštine.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih.
Statut, program rada i izbor organa Društva se vrši 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova.

Član 15.
Skupština kao najviši organ Društva razmatra i odlučuje:
– o programu i planu rada Društva,
– o donošenju i izmjenama Statuta i drugih akata Društva,
– o finansijskom planu i završnom računu za tekuću godinu,
– o utvrđivanju jedinstvenog kriterijuma za dodjelu društvenih priznanja,
– Skupština bira i razrješava predsjednika, sekretara, blagajnika, potpredsjednike i nadzorni
odbor te odlučuje o svim drugim zadacima Društva.
Član 16.
Za člana Skupštine mora biti biran član Društva.
Posebnom odlukom se utvrđuje način i postupak izbora.

UPRAVNI ODBOR
Član 17.

Upravni odbor je izvršni odbor Skupštine.
Upravni odbor broji 5 (pet) članova i to:
– predsjednik (ujedno predsjednik Skupštine i društva),
– sekretar (zamjenik),
– blagajnik,
– 2 (dva) potpredsjednika.
Društvo predstavlja i zastupa predsjednik, te sekretar i blagajnik, sa svim ovlaštenjima
predsjednika društva.
Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Uslovi i način opoziva članova Upravnog odbora Društva uređuje se posebnim aktom Upravnog
odbora.
Sekretara i blagajnika bira skupština društva na period od 4 (četiri) godine.

Član 18.

Dužnosti Upravnog odbora su da:
– priprema i saziva Skupštinu društva,
– predlaže finansijski plan i završni račun,
– sprovodi odluke i zaključke skupštine,
– odlučuje o udruživanju u druge saveze i međunarodna udruženja,

– vrši prijem i isključuje članove Društva i
– obavlja i druge poslove i zadatke vezane za rad Društva.
Član 19.

U slučaju prestanka aktivnosti jednog dijela članova Upravnog odbora (zbog nedolaženja ili
isključenja), Upravni odbor između dvije sjednice Skupštine može u svoj sastav kooptirati do 1/3
(jedne trećine) članstva.
Na prvoj sjednici Skupštine društva, Upravni odbor o tome podnosi izvještaj.

Član 20.

Upravni odbor radi, tj. zasjeda na sjednicama na kojima prisustvuje većina članova.
Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

Član 21.

Za ostvarivanje svojih funkcija, Upravni odbor formira stalne i povremene komisije.
Poslovnikom Upravnog odbora utvrđuje se sastav, broj i način rada komisije.

NADZORNI ODBOR
Član 22.

Nadzorni odbor vrši kontrolu zakonitosti u radu i poslovanju Društva i pojedinačnih članova.

Član 23.

Nadzorni odbor se sastoji od 3 (tri) člana.
Nadzorni odbor bira Skupština iz redova članova društva i ne mogu se birati u druge organe.
Mandat članova odbora je 1 (jednu) godinu.
Iz reda članova odbora bira se predsjednik nadzornog odbora.
Član 24.

Odbor o svojim nalazima obavještava organe Društva, najmanje jednom godišnje.

V JAVNOST RADA
Član 25.
Rad organa i radnih tijela Društva je javan.
Javnost rada se obezbjeđuje putem javnih sjednica, stalnog i blagovremenog obavještavanja
javnosti preko sredstava informisanja.

Član 26.
Izuzetno poslovna tajna se neće saopštavati javnosti.
Poslovnu tajnu čine isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenim licima ili konkurenciji
bilo protivno poslovanju i oštetilo ugled i interes Društva.
Članovi Društva su dužni čuvati poslovnu tajnu.
Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Društvu.

Odavanje poslovne tajne povlači krivičnu odgovornost kao i moralnu i materijalno-pravnu
odgovornost regulisanu pravilnikom o načinu rada Društva.

VI FINANSIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE

Član 27.

Finansijsko-materijalno poslovanje obavlja se u skladu sa pozitivnim propisima i podliježe
kontroli Društva.

Član 28.
Finansijska sredstva Društva se obezbjeđuju iz:
– članarina,
– prihoda ekonomske propagande u zemlji i inostranstvu,
– poklona,
– vlastitih privrednih aktivnosti u skladu sa zakonom,
– drugih prihoda.
Obim, namjera i raspodjela finansijskih sredstava utvrđuje se finansijskim planom za svaku
godinu, izuzetno tromjesečno, što se utvrđuje posebnim aktom.

VII PRAVNI STATUS
Član 29.
Društvo je nepolitička, nevladina, neprofitabilna organizacija.
Član 30.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.
U pravnom prometu nastupa samostalno u okviru svoje pravne sposobnosti, a pravne poslove
vrši u svoje ime i za svoj račun.
Za obaveze preuzete u pravnom prometu s trećim licem Društvo odgovara svojom imovinom.

VIII PROMJENE STATUTA

Član 31.

Izmjene i dopune Statuta može predložiti Upravni odbor ili 1/3 (jedna trećina) članova
Skupštine.
Izmjene i dopune Statuta vrše se po postupku po kojem je Statut i donesen.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Službeni jezik Planinarsko-ekološkog društva (PED) „VIDIK“ je srpski jezik.
Engleski jezik se koristi u odnosima sa inostranstvom.

Član 33.

Sva unutrašnja pitanja koja nisu uređena Statutom biti će uređena Pravilnikom, Protokolom ili
Poslovnikom koji donosi Upravni odbor, a verifikuje Skupština.

Član 34.

U slučaju prestanka rada Društva, Skupština Društva će odlučiti šta će biti sa imovinom istog.

Član 35.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja u Skupštini.

Predsjednik
Dana, 23.02.2021. godine _______________________

Predrag Ćoćkalo